SIFFROR ATT RÄKNA MED (MWh)
Denna sidan är identisk med sidan "Siffror" förutom att enheten för energi är MWh istället för Fat olja.

 

BASFAKTA OLJERESERVER
All olja som fanns  i världen innan människan började utvinna och förbruka den brukar anges till motsvarande 3200 miljarder MWh. Nu (
2005, det är en uppskattning som naturligtvis har några års osäkerhet) har vi använt ungefär hälften, 1550 miljarder MWh.

Dessa länder har mest olja kvar att utvinna (reserver) enligt officiella siffror räknat i fat:

  Land Återstående olja % av all
återstående olja
1 Saudiarabien 416 miljarder MWh 13 %
2 Iran 200 miljarder MWh  6,3 %
3 Irak 184 miljarder MWh 5,8 %
4 Kuwait  160 miljarder MWh 5,2 %
5 Förenade Arabemiraten 157 miljarder MWh 5 %
6 Venezuela 123 miljarder MWh 4 %
7 Ryssland   96 miljarder MWh 3 %
8 Libyen   62 miljarder MWh 2 %
9 Nigeria   56 miljarder MWh 1,8 %
  Summa för de 9 största: 1454 miljarder MWh 45 %


Dessa länder har mest olja kvar att utvinna (reserver) enligt sannolika siffror räknat i fat:  (Källa: ASPO)

  Land Återstående olja % av all
återstående olja
1 Saudiarabien 310 miljarder MWh 20 %
2 Irak 173 miljarder MWh 10 %
3 Ryssland 126 miljarder MWh 8 %
4 Iran 121 miljarder MWh 7,6 %
5 Kuwait    93 miljarder MWh 6 %
6 Förenade Arabemiraten   ?? miljarder MWh  
7 Venezuela   80 miljarder MWh 5 %
8 Nigeria   64 miljarder MWh 4 %
9 Libyen   51 miljarder MWh 3,2 %
  Summa för 8 av de 9 största 1018 miljarder MWh 63,8%

 

BASFAKTA OLJEPRODUKTION
Världens största oljeproducenter räknat i fat/dag och procent:
 
  Land Produktion %
1 Saudiarabien 16,8 miljoner MWh/dag 12,5 %,
2 Ryssland 14,9 miljoner MWh/dag 11 %
3 USA 13,3 miljoner MWh/dag 10 %
4 Iran   6,4 miljoner MWh/dag 4,8 %
5 Mexico   6,1 miljoner MWh/dag 4,5 %
6 Kina   5,8 miljoner MWh/dag 4,2%
7 Norge   5,1 miljoner MWh/dag 3,8 %
8 Kanada   4,9 miljoner MWh/dag 3,7%
9 Venezuela   4,6 miljoner MWh/dag 3,5 %
10 Förenade Arabemiraten   4,3 miljoner MWh/dag 3,2%
11 Kuwait   4,0 miljoner MWh/dag 3 %
12 Nigeria   4,0 miljoner MWh/dag 3 %
13 Storbritannien ,    3,4 miljoner MWh/dag 2,5 %
14 Irak   3,2 miljoner MWh/dag 2,3 %


BASFAKTA OLJEFÖRBRUKNING
Hela världen förbrukar olja som motsvarar 136 miljoner MWh/dag.
Det motsvarar 48 miljarder MWh/år.

Transporterna i världen får till mer än 90% sin energi från olja.

70% av all olja används till transporter.

Sveriges inrikes transporter förbrukar 95 miljoner MWh/år.

BASFAKTA ENERGIFÖRBRUKNING
Världens totala energiförbrukning motsvarar 80 miljarder MWh/år. Det motsvarar ca 220 miljoner MWh/dag.

Av världens totala energiförbrukning kommer 40% från olja.(Beroende på vad man räknar in i totalvärdet. Lokal vedeldning finns t. ex. med hos vissa källor men inte hos andra.)

Världens transporter förbrukar 33 miljarder MWh/år.

Sveriges totala energiförbrukning är ca 400 miljoner MWh/år. Det motsvarar 1,1 miljoner MWh/dag.

30-35% av Sveriges totala energiförbrukning kommer från olja.

Mer än 90% av Sveriges transporter får energin från olja.

En svensk normalvilla förbrukar 15 MWh/år för uppvärmning och 5 MWh/år för tappvarmvatten och hushållsel.

BASFAKTA BIOBRÄNSLE
Det finns 1300 miljoner ha brukbar mark i världen.

Areal i världen med veteodling: 217 miljoner hektar

Areal i världen med rapsodling: 26,5 miljoner ha

Världens totala areal skog är 5300 miljoner hektar.

Hela Sverige är 41 miljoner ha.

Det finns 2,7 miljoner ha åker i Sverige + 0,5 miljoner ha bete.

Sveriges totala areal skog är 22,7 miljoner hektar.

Sveriges skogstillväxt är 96 miljoner skogskubikmeter per år.

I genomsnitt står det 127 skogskubikmeter per hektar i svenska skogar.

Ett genomsnittlig slutavverkning ger 200 skogskubikmeter per hektar

1 skogskubikmeter motsvarar 1,9MWh.

1 skogskubikmeter motsvarar 1,5 kubikmeter travad ved.

Energiinnehållet i trä varierar med träslag och fukthalt. Vid summariska beräkningar kan man sätta den användbara energimängden i trä till 1,9 MWh/skogskubikmeter, dvs. 1,25 MWh per kubikmeter staplad ved.

När man odlar raps för tillverkning av Rapsdimetylester, RME, kan man producera 19 MWh/ha, av vilka 5 MWh avgår till drivmedel för produktionen. Nettoproduktionen är alltså 14 MWh/ha.

När man odlar vete eller liknande gröda för tillverkning av etanol kan man producera motsvarande 24 MWh/ha av vilka 5 MWh avgår till drivmedel för produktionen. Nettoproduktionen är alltså 14 MWh/ha.

Några läsare har påpekat att åkerproduktion av biobränsle i Sverige förmodligen inte ger så stor nettoproduktion som siffrorna här ovan pekar på. De har förmodligen rätt. Det har kommit en hel del studier om hur effektiv produktionen av vete/majs-etanol och rapsolja egentligen är sedan detta skrevs. De spretar en hel del, men det mesta pekar på att nettot är ganska litet och kanske till och med negativt. EROEI (Energy returned On Energy Invested)räknas som kvoten tillförd energi/producerad energi kan kanske i vissa fall bli mindre än 1, dvs. produktionen sker med energiförlust även om den kanske säljs med ekonomisk vinst. Det skulle alltså innebära att det krävs mer energi för att driva maskinparken, skapa pesticider och konstgödning, förädla råvaran samt att transportera allt detta än mängden energi man får ut vid produktionen. Jag hoppas hinna uppdatera den här sidan relativt snart.

När man odlar energiskog kan man beroende på klimat och jordmån räkna med en produktion av motsvarande 50 MWh/ha av vilka 1,6 MWh avgår till drivmedel för produktionen. Nettoproduktionen är alltså 48,4 MWh/ha.

Sverige använder ca 850 000 ton handelsgödsel per år.

BASFAKTA OKONVENTIONELLA OLJOR
Tjärsanden i Kanada beräknas motsvara 280 miljarder MWh.
Eftersom tjäran är svår och energikrävande att utvinna kan man diskutera hur mycket man realistiskt kan få ut. En realistisk bedömning kan vara att  den utvinningsbara delen av Kanadas tjärsand motsvarar 51 miljarder MWh.


BASFAKTA ÖVRIG ENERGI
Man brukar grovt räkna med att en personbil förbrukar lika mycket energi under sin tillverkning som under sin aktiva livstid.
I och med den nya generationens bilar med lägre energiförbrukning, bl.a. hybridbilar så kan man nog räkna med att en bil kostar mer energi att tillverka än vad den förbrukar under sin livstid.

Tåg förbrukar motsvarande 0,11 MWh för att transportera en person 100 mil.
Buss förbrukar motsvarande 0,13 MWh för att transportera en person 100 mil.
Bil förbrukar motsvarande 0,30 MWh för att transportera en person 100 mil.
Flyg förbrukar motsvarande 0,70 MWh för att transportera en person 100 mil.


En personbil förbrukar mellan 0,1 liter liknande bränsle/passagerare/mil (4 pers. i en extrem snålbil) till 1,2 liter bränsle/passagerare/mil (1 pers. i en motorstark stadsjeep eller liknande).

Trafikflyg förbrukar ca 0,4 liter fotogen per passagerare per mil.

Transporter med järnväg förbrukar ca 10% av energin som krävs vid transporter med lastbil. Omvänt förbrukar transporter med lastbil tio gånger så mycket som järnvägstransporter.

Ett mellanstort vindkraftverk (2 MW) med någorlunda bra vindläge producerar energi motsvarande 5000 MWh/år.

Ett stort vindkraftverk (5 MW) med mycket bra vindläge producerar energi motsvarande 15000 MWh/år.

En kärnkraftsreaktor producerar motsvarande 500 000 fat olja per år som el och XXX fat olja per år som varmvatten (största delen hamnar som kylvatten i havet)

 

 Översättningstabell
 

MWh

GJ

Gcal

toe

Fat olja

Mbtu

1 MWh

1

3,6

0,86

0,086

0,63

3,4

1 GJ

0,278

1

0,24

0,024

0,44

0,95

1 Gcal

1,16

4,19

1

0,1

0,174

3,96

1 toe

11,6

41,9

10

1

7,3

40

1 Fat olja

1,6

5,74

1,37

0,14

1

5,5

1 Mbtu

0,3

1,05

0,25

0,025

0,18

1

MWh = Megawattimme
GJ = Gigajoule
Gcal = Gigakalori
toe = ton oljeekvivalent
Fat olja =
Mbtu = Mega British Thermal Unit

T: Tera  = 1012 = 1 000 000 000 000
G: Giga   = 109 = 1 000 000 000
M: Mega = 106 = 1 000 000
K: Kilo    = 103 = 1000
 

While some are collectors who are looking to expand their collection.Elegant replica watches sale that are exact, from the bracelets to the dials to the bezel, knobs and chorography. replica watches sale long known for the blend of durability with a stunning, ever-stylish look. Breitling Bentley Series rolex replica sale have been a piece of quality since breitling replica inception. Most often breitling replica sale sell sound because of their design and quality of craftsmanship. When you buy a rolex replica sale from E-Replica you can be certain you’re getting the best available. In appearance, feel and function rolex replica sale are built on peerless precision. Ereplica are providing one of the best replica watches on the Internet. Rolex Replica watches and Breitling Replica Watches are on the best they are providing.