SIFFROR ATT RÄKNA MED
En av svårigheterna när man försöker få grepp om energisituationen är de olika enheterna  som av tradition används för att ange effekt eller energimängder. För att underlätta har jag översatt allt till enheten fat olja. ”Fat olja” är som räkneenhet inte lika lätträknad som de standardiserade SI-enheterna Meter, Kilogram, Watt, Joule osv., men det är inom oljeindustrin som brännpunkten ligger när det gäller Peak Oil. Alla siffror är mycket ungefärliga. Så fram med miniräknaren och räkna ut vår framtid.

Vill du hellre räkna energin i enheten MWh så kan du klicka här

BASFAKTA OLJERESERVER
All olja som fanns  i världen innan människan började utvinna och förbruka den brukar anges till 2000 miljarder fat olja. Nu har vi använt ungefär hälften 970 miljarder fat olja.

Dessa länder har mest olja kvar att utvinna (reserver) enligt officiella siffror räknat i fat:

  Land Återstående olja % av all
återstående olja
1 Saudiarabien 260 miljarder fat 13 %
2 Iran 126 miljarder fat  6,3 %
3 Irak 115 miljarder fat 5,8 %
4 Kuwait  101 miljarder fat 5,2 %
5 Förenade Arabemiraten   98 miljarder fat 5 %
6 Venezuela   77 miljarder fat 4 %
7 Ryssland   60 miljarder fat 3 %
8 Libyen   39 miljarder fat 2 %
9 Nigeria   35 miljarder fat 1,8 %
  Summa för de 9 största: 911 miljarder fat 45 %


Dessa länder har mest olja kvar att utvinna (reserver) enligt sannolika siffror räknat i fat:  (Källa: ASPO)

  Land Återstående olja % av all
återstående olja
1 Saudiarabien 194 miljarder fat 20 %
2 Irak 108 miljarder fat 10 %
3 Ryssland   79 miljarder fat 8 %
4 Iran   76 miljarder fat 7,6 %
5 Kuwait    58 miljarder fat 6 %
6 Förenade Arabemiraten XXX miljarder fat  
7 Venezuela   50 miljarder fat 5 %
8 Nigeria   40 miljarder fat 4 %
9 Libyen   32 miljarder fat 3,2 %
  Summa för 8 av de 9 största 637 miljarder fat 63,8%

 

BASFAKTA OLJEPRODUKTION
Världens största oljeproducenter räknat i fat/dag och procent:
 
  Land Produktion %
1 Saudiarabien 10,5 miljoner fat/dag 12,5 %,
2 Ryssland 9,3 miljoner fat/dag 11 %
3 USA 8,3 miljoner fat/dag 10 %
4 Iran 4,0 miljoner fat/dag 4,8 %
5 Mexico 3,8 miljoner fat/dag 4,5 %
6 Kina 3,6 miljoner fat/dag 4,2%
7 Norge 3,2 miljoner fat/dag 3,8 %
8 Kanada 3,1 miljoner fat/dag 3,7%
9 Venezuela 2,9 miljoner fat/dag 3,5 %
10 Förenade Arabemiraten 2,7 miljoner fat/dag 3,2%
11 Kuwait 2,5 miljoner fat/dag 3 %
12 Nigeria 2,5 miljoner fat/dag 3 %
13 Storbritannien ,  2,1 miljoner fat/dag 2,5 %
14 Irak 2,0 miljoner fat/dag 2,3 %


BASFAKTA OLJEFÖRBRUKNING
Hela världen förbrukar 85 miljoner fat olja per dag.
Det motsvarar ca 30 miljarder fat olja per år.

Transporterna i världen får till mer än 90% sin energi från olja.

70% av all olja används till transporter.

Sveriges inrikes transporter förbrukar motsvarande 60 miljoner fat olja per år.

BASFAKTA ENERGIFÖRBRUKNING
Världens totala energiförbrukning motsvarar 50 miljarder fat olja per år. Det motsvarar ca 140 miljoner fat olja per dag.

Av världens totala energiförbrukning kommer 40% från olja. (Beroende på vad man räknar in i totalvärdet. Lokal vedeldning finns t. ex. med hos vissa källor men inte hos andra.)

Världens transporter förbrukar motsvarande drygt 20 000 miljoner fat olja per år.

Sveriges totala energiförbrukning motsvarar 250 miljoner fat olja per år. Det motsvarar ca 700 000 fat olja per dag.

30-35% av Sveriges totala energiförbrukning kommer från olja.

Mer än 90% av Sveriges transporter får energin från olja.

En svensk normalvilla förbrukar motsvarande 9,5 fat olja per år för uppvärmning och 3,3 fat för tappvarmvatten och hushållsel.

BASFAKTA BIOBRÄNSLE
Det finns 1300 miljoner ha brukbar mark i världen.

Areal i världen med veteodling: 217 miljoner hektar

Areal i världen med rapsodling: 26,5 miljoner ha

Världens totala areal skog är 5300 miljoner hektar.

Hela Sverige är 41 miljoner ha.

Det finns 2,7 miljoner ha åker i Sverige + 0,5 miljoner ha bete.

Sveriges totala areal skog är 22,7 miljoner hektar.

Sveriges skogstillväxt är 96 miljoner skogskubikmeter per år.

I genomsnitt står det 127 skogskubikmeter per hektar i svenska skogar.

Ett genomsnittlig slutavverkning ger 200 skogskubikmeter per hektar.

1 skogskubikmeter motsvarar 1,2 fat olja.

1 skogskubikmeter motsvarar 1,5 kubikmeter travad ved.

Energiinnehållet i trä varierar med träslag och fukthalt. Vid summariska beräkningar kan man sätta den användbara energimängden i trä till 1,9 MWh/skogskubikmeter, dvs. 1,25 MWh/kubikmeter staplad ved. Det motsvarar 0,8 fat olja per kubikmeter staplad ved.

När man odlar raps för tillverkning av Rapsdimetylester, RME, kan man producera motsvarande 12 fat olja per hektar, av vilka 3 fat avgår till drivmedel för produktionen. Nettoproduktionen är alltså 9 fat/ha.

När man odlar vete eller liknande gröda för tillverkning av etanol kan man producera motsvarande 15 fat olja per hektar av vilka 3 fat avgår till drivmedel för produktionen. Nettoproduktionen är alltså 12 fat/ha.

Några läsare har påpekat att åkerproduktion av biobränsle i Sverige förmodligen inte ger så stor nettoproduktion som siffrorna här ovan pekar på. De har förmodligen rätt. Det har kommit en hel del studier om hur effektiv produktionen av vete/majs-etanol och rapsolja egentligen är sedan detta skrevs. De spretar en hel del, men det mesta pekar på att nettot är ganska litet och kanske till och med negativt. EROEI (Energy returned On Energy Invested)räknas som kvoten tillförd energi/producerad energi kan kanske i vissa fall bli mindre än 1, dvs. produktionen sker med energiförlust även om den kanske säljs med ekonomisk vinst. Det skulle alltså innebära att det krävs mer energi för att driva maskinparken, skapa pesticider och konstgödning, förädla råvaran samt att transportera allt detta än mängden energi man får ut vid produktionen. Jag hoppas hinna uppdatera den här sidan relativt snart.

När man odlar energiskog kan man beroende på klimat och jordmån räkna med en produktion av motsvarande 30 fat /hektar av vilka 1 fat avgår till drivmedel för produktionen. Nettoproduktionen är alltså 29 fat/ha.

Sverige använder ca 850 000 ton handelsgödsel per år.

BASFAKTA OKONVENTIONELLA OLJOR
Tjärsanden i Kanada beräknas motsvara 175 000 miljoner fat.
Eftersom tjäran är svår och energikrävande att utvinna kan man diskutera hur mycket man realistiskt kan få ut. En realistisk bedömning kan vara att  den utvinningsbara delen av Kanadas tjärsand motsvarar 32 000 miljoner fat.


BASFAKTA ÖVRIG ENERGI
Man brukar grovt räkna med att en personbil förbrukar lika mycket energi under sin tillverkning som under sin aktiva livstid.
I och med den nya generationens bilar med lägre energiförbrukning, bl.a. hybridbilar så kan man nog räkna med att en bil kostar mer energi att tillverka än vad den förbrukar under sin livstid.

Tåg förbrukar motsvarande 0,07 fat olja för att transportera en person 100 mil.
Buss förbrukar motsvarande 0,08 fat olja för att transportera en person 100 mil.
Bil förbrukar motsvarande 0,20 fat olja för att transportera en person 100 mil.
Flyg förbrukar motsvarande 0,44 fat olja för att transportera en person 100 mil.


En personbil förbrukar mellan 0,1 liter liknande bränsle/passagerare/mil (4 pers. i en extrem snålbil) till 1,2 liter bränsle/passagerare/mil (1 pers. i en motorstark stadsjeep eller liknande).

Trafikflyg förbrukar ca 0,4 liter fotogen per passagerare per mil.

Transporter med järnväg förbrukar ca 10% av energin som krävs vid transporter med lastbil. Omvänt förbrukar transporter med lastbil tio gånger så mycket som järnvägstransporter.

Ett mellanstort vindkraftverk (2 MW) med någorlunda bra vindläge producerar energi motsvarande 3000 fat olja per år.

Ett stort vindkraftverk (5 MW) med mycket bra vindläge producerar energi motsvarande 9000 fat olja per år.

En kärnkraftsreaktor producerar motsvarande 500 000 fat olja per år som el och XXX fat olja per år som varmvatten (största delen hamnar som kylvatten i havet)

 

 Översättningstabell
 

MWh

GJ

Gcal

toe

Fat olja

Mbtu

1 MWh

1

3,6

0,86

0,086

0,63

3,4

1 GJ

0,278

1

0,24

0,024

0,44

0,95

1 Gcal

1,16

4,19

1

0,1

0,174

3,96

1 toe

11,6

41,9

10

1

7,3

40

1 Fat olja

1,6

5,74

1,37

0,14

1

5,5

1 Mbtu

0,3

1,05

0,25

0,025

0,18

1

MWh = Megawattimme
GJ = Gigajoule
Gcal = Gigakalori
toe = ton oljeekvivalent
Fat olja =
Mbtu = Mega British Thermal Unit

T: Tera  = 1012 = 1 000 000 000 000
G: Giga   = 109 = 1 000 000 000
M: Mega = 106 = 1 000 000
K: Kilo    = 103 = 1000
 

There are many replica watches sale with different types of movements on the market, so people don't know which one to choose. Generally speaking, there are three types of movements that most replica watches sale use, they are Asia ETA movement, Japanese movements, and Swiss ETA. Stay away from the Asia copies of therolex replica sale as they tend to be built with looser tolerances than their Swiss counterparts. Generic Japanese movements, such as Miyotas and Citizens are fairly reliable, but probably won't last as long as a breitling replica sale. There are many possible reasons for buying a rolex replica sale. Some of people want to look better but unwilling to pay over much money for the original timepiece. And many customers already had an authentic original rolex replica sale but would like to purchase an identical model for insurance and personal security.